Details » Dien Dan Giao Luu Cua Nguoi Aluoi - TT ALuoi - Huyen Aluoi - Tinh Thua Thien Hue

- Url: http://aluoi.informe.com/
- Category: Family & Parents
- Description: Aluoi
- Members: 2
- Created On: May 20, 2008
- Posts: 68
- Hits: 16824
- Rating: 

Post your rating:
- Rating:          
- Comment:

- Verification Image:
- Verification Code:
 


User Comments:
1. | Jan 8, 2018
k3gcTa https://goldentabs.com/
2. | Jan 6, 2018
UVJ34u https://goldentabs.com/
3. | Jan 5, 2018
pNaen0 https://goldentabs.com/
4. | Jun 27, 2014
If inarimftoon were soccer, this would be a goooooal!
5. | Jun 14, 2014
Deep thinking - adds a new diesnmion to it all.
6. | Mar 22, 2014
Vượt tường lửa bằng ce1ch :Đe1nh ANONYMUS...le0 thf4ng quatrang web của nf3 nean khf4ng xem hecnh ,video,cf2m...được.Vượt bằng ce1ch ve0o me1y chủ PROXY thec xem ve0 cf2m becnh thường :Ce1ch ce0i đặt :-Nhấp ve0o hecnh mỏ lết ở gf3c trean bean phải gologe chrome -nhấp ve0o settings hiện lean trang settings (ce0i đặt)rea chuột xuống ve0 nhấp ve0o:Show advanced settings...rồi rea xuống dưới tới :CHANGE PROXY SETTINGS(ce0i đặt thay đổi me1y chủ)hiện ra cửa sổ INTERNET PROPERTIES nhấp ve0o:CONNECTIONS rea xuống nhấp ve0o LAN settings hiện ra cửa sổ nhỏ cf3 4 mục với 4 f4 vuf4ng thec đe1nh dấu ve0o f4 thứ 2 ve0 f4 thứ 3 rồi nhấp ve0o f4 ok của cả 2 cửa sổ le0 bạn đe3 ve0o me1y chủ PROXY vượt tường lửa ve0o tất cả ce1c trang .Truy cập qua me1y chủ ne0y khi vf4 ce1c trang khe1c me1y sẽ chậm .Khi muốn về lại như cũ thec bạn thực hiện lại ce1c bước trean ve0 nhấp xf3a 2 f4 bạn đe1nh dấu trước rồi lại nhấp ve0o ok hai cửa sổ như ban đầu le0 me1y lại về nhanh như cũ nhưng lại khf4ng vượt được tường lửa .-Nếu muốn lại ce0i đặt lại như trean .Nf3i thec de0i df2ng nhưng le0m quen thec chỉ mất ve0i gie2y .OK! Chfac the0nh cf4ng.
7. | Mar 21, 2014
Thanks for sharing. Your post is a useful coiinnbuttor.
8. | Mar 20, 2014
You have the monopoly on useful inaeamftion-rron't monopolies illegal? ;)